School News

Mae Ysgol Llan-y-pwll wedi derbyn grant o £150 oddi wrth Cronfa Glyndŵr tuag at baner i hysbysebu ein bore agored cafodd ei gynnal ym mis Gorffennaf.Elusen yw Cronfa Glyndŵr a sefydlwyd yn 1963 gan Trefor a Gwyneth Morgan i hyrwyddo addysg Gymraeg a chynnig cymorth i rieni sydd eisiau i’w plant fwynhau manteision addysg ddwyieithog. Ei nod yw ‘gwneud gwahaniaeth’. Felly, mae’r Gronfa yn cynnig grantiau i gylchoedd Meithrin a Ti a Fi, ysgolion cyfrwng Cymraeg a Mentrau Iaith i’w helpu i farchnata eu darpariaeth ac i wella eu hadnoddau. Mae’r Gronfa yn ddiolchgar iawn i’r noddwyr hael sy’n eu cefnogi yn ariannol, oherwydd hebddynt ni fyddai modd i’r Gronfa ddiwallu’r galw. Byddai’r Gronfa wrth eu bodd yn denu rhagor o noddwyr i’w cefnogi. Ceir fwy o wybodaeth ar eu gwefan www.cronfaglyndwr.cymru 

Ysgol Llan-ypwll received a grantof £150 from Cronfa Glyndŵr towards purchasing a banner to advertise the Open Morning that we held in July.Cronfa Glyndŵr is a charity which was established in 1963 by Trefor and Gwyneth Morgan to promote Welsh education and to offer support to parents who want their children to enjoy the advantages of bilingual education.Their aim is to make a difference.They offer grants to Ti a Fi, Meithrin, Welsh medium schools and Mentrau Iaith to support them with marketing and improving resources.They are grateful to their generous supporters who support them financially, because without them they wouldn’t be able to offer support.Cronfa Glyndŵr would like to attract other sponsors to support them.If you like more information, please look on their websitewww.cronfaglyndwr.cymru 

Mrs Rhiannon James

Pennaeth Dros Dro/ Acting Headteacher


Ysgol Llan-y-pwll

Ffordd Parc Borras

Wrecsam

LL12 7TH

01978 594101

Outlook-hjdfdsbs.jpg